کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان:

سامانه بارشی موجود در استان اصفهان تا ظهر فردا فعال خواهد بود و عمده بارش‌ها در مناطق شمالی گزارش می‌شود.