شرکت سابیر با احداث سد کوهرنگ ۳ در دره کوهرنگ به کمک سد زاینده رود رفته است.

➖ سد کوهرنگ ۳ از نوع بتنی دو قوسی به ارتفاع ۱۳۵ متر و حجم مخزن ۳۰۰ میلیون متر مکعب است.

 

➖ کوهرنگ ۳ قابلیت ذخیره سازی جریان های سیلابی رودخانه کوهرنگ و انتقال آن به حوزه زاینده رود را فراهم می‌کند.

 

➖ با احداث کوهرنگ ۳ توسط شرکت سابیر حجم تنظیم مخزن زاینده رود به بیش از ۲۷۵ میلیون متر مکعب افزایش پیدا میکند.