⛔️ تماشای این کلیپ به افراد زیر ۱۴ سال توصیه نمی شود و ممکن است تکرار و تمرین این حرکات برای کودکان و افراد غیرحرفه ای مخاطره آمیز باشد.