چادگان ، این شهر زیبا که جای جایش پر است از رنگ و زیبایی ، خزانش نیز همچون بهارانش پر است از زیبایی و طرات