«ایراندوست» ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

خشکسالی و کمبود علوفه در سراسر کشور مطرح است و تولید علوفه در استان اصفهان نیز متأثر از کم بارشی و خشکسالی نسبت به سال‌ های پیش کاهش یافته ضمن اینکه این استان همواره وارد کننده علوفه از استان‌ های دیگر بوده است.

با کمبود و گرانی علوفه رو به رو شدیم و اکنون دام سبک ما در مراتع با کمبود علوفه و آب مواجه است. کاهش قیمت گوشت قرمز نگران کننده است.

 

ما برای حمایت از دامداران خوراک آماده و جو را در اختیار آنان قرار می‌دهیم و به تازگی از وزارتخانه جهاد کشاورزی سهمیه جو خشکسالی را مطالبه کردیم که با آن موافقت شده و بزودی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.