معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: 

میزان کنونی ذخیره سد زاینده رود ۱۸۳ میلیون مترمکعب یعنی ۱۳ درصد این منبع اصلی تامین آب منطقه مرکزی کشور آب دارد.