بازار سنتی گلپایگان با دهانه ای وسیع و طاق بندی و سقف ضربی آجری ، سبک بناهای سلجوقی را دارد. چهار سوق از یک طرف روبروی مناره شهر گلپایگان و از طرف دیگر به مسجد جامع شهر راه دارد. واژه سوق یا چارسوق برگرفته از کلمه چهارسو ، در اصل محل تقاطع دو راسته اصلی و مهم بازار می باشد.

مجموعه بازار سنتی گلپایگان بنابر سبک معماری و موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی ، بیانگر موقعیت تجاری با اهمیت منطقه بوده است. اهمیت این بنا بیشتر از جهت سبک معماری و موقعیت مکانی آن است ، به گونه ای که پل ارتباطی بین مناره گلپایگان و مسجد جامع می باشد.

 

در احداث این بنا همچون بازارهای سنتی سایر شهرهای قدیمی ، از طاق آجری ، فضاهای جانبی مانند تیمچه ، قهوه خانه ها و نور طبیعی بدون حرارت و برودت استفاده شده است و تاریخ ساخت آن در حدود ۴۰۰ سال پیش برآورد شده است.

 

بازار سنتی گلپایگان شامل بازار مسگرها ، فرش فروشان ، بازار گیوه دوزان ، بازار اصلی و تعداد زیادی پاساژ می باشد.