مناره گلپایگان یکی از بلندترین سازه‌های تاریخی ایران ، با ۱۸ متر ارتفاع ، در شهرستان گلپایگان است که به «میل گلپایگان» نیز شهرت دارد. این اثر تاریخی که متعلق به دوران سلجوقیان است ، با قدمتی بالغ بر ۹ قرن ، شاهد رخدادهای مختلف تاریخی است و به نظر می‌رسد با روشن‌ کردن چراغ برفراز آن ، همچون راهنمایی برای کاروانیان بوده است.

میل گلپایگان دارای دو در ، پلکانی داخل مناره ، کتیبه‌ ای به خط کوفی بدون تاریخ ، منقوش به آیات قرآن به خط کوفی و نیز دو راه پله با ۶۴ پله است که احتمالا دوران ساخت آن ، متقارن با احداث مسجد جامع و بازار چهارسوق است.