در شهر فریدونشهر در دامنه کوهی که مشرف به این شهر است ، پارک بزرگ و زیبایی قرار دارد که داخلش چشمه پرآبی از دامنه کوه می جوشد و در حوض های پلکانی پارک به پایین می آید. نام این پارک ، پارک معلم و نام این چشمه ، چشمه سراب است که هر چند پرآب و زیباست ، ولی یک چشمه فصلی است.

پارک معلم بجز اهالی فریدون شهر ، پذیرای گردشگران و طبیعت گردان و کوهنوردانی است که برای دیدار از جاذبه های پیرامون فریدون شهر به این شهر میآیند.