طبق جدیدترین رنگ‌ بندی شهرستان‌ های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، تغییری نسبت به قبل ایجاد نشده ، و 9 شهرستان در وضعیت آبی و مابقی در وضعیت زرد قرار دارند.