🟥 اکثر شهرستان ها در وضعیت فوق قرمز قرار گرفتند.

⚠️ هشدار جدیست