محدوده اجرای طرح زوج و فرد در خیابان های هسته مرکزی شهر اصفهان با خطوط قرمز رنگ مشخص شده است.