گردهمایی کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به برداشت های بی رویه از زاینده رود و توقف پروژه های انتقال آب