مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

حجم کنونی سد زاینده رود ۱۹۰ میلیون متر مکعب است و حجم آب پشت سد زاینده رود نسبت به بلندمدت ۷۴ درصد کاهش دارد. 

 

از روز چهارشنبه در غرب استان بارش هایی داریم و روز پنجشنبه نیز در همه مناطق استان بارش خواهیم داشت، اما بیشترین بارش ها در غرب استان خواهد بود.