سارق پس از ورود به میوه فروشی در خیابان آیت الله گلپایگانی ، به بهانه خرید موز ، بعد از بررسی موجودی دخل فروشگاه میوه ، با کاتر به سمت میوه فروش حمله برده که در این اقدام ناموفق بود.

این اتفاق در ساعت ۵:۴۰ دقیقه روز جمعه رخ داد که با هوشیاری فروشنده ، سارق در اقدام خود ناموفق بود و بعد از مدتی هم توسط پلیس دستگیر شد.