معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

برخی افراد سودجو با نام مرکز بهداشت با شهروندان تماس گرفته‌ومطالبه پول برای کارت هوشمند و بسته‌های بهداشتی دارند که این امرکلاهبرداری است.

کارکنان مرکز بهداشت اصفهان برای غربالگری این بیماری تماس‌هایی را با منازل شهروندان می‌گرفتند، این امر به منظور شناسایی بیماران پرخطر و کنترل این بیماری بود.

 

اخیراً برخی از این موضوع سو استفاده کرده و به اسم مرکز بهداشت با شهروندان تماس گرفته و مطالبه پول می‌کنند.

 

این اقدام که به بهانه ارائه بسته‌های بهداشتی و یا ارائه کارت هوشمند سلامت انجام می‌شود کلاهبرداری است و شهروندان باید به این امر توجه داشته باشند.

 

تمام خدمات حوزه بهداشت در استان اصفهان رایگان است و هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت نمی‌شود.