رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

در سه هفته گذشته ، به علت دستکاری در ارقام پلاک و پلاک مخدوش ، بیش از ۲۹۸ وسیله نقلیه توقیف فیزیکی ، و هزار و ۹۹۸ وسیله نقلیه توقیف سیستمی شدند.