طرح زوج و‌ فرد از فردا تا پایان هفته در هسته مرکزی شهر اصفهان از ساعت ۹ تا ۲۱ به صورت یکسره اجرا خواهد شد.