مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

از ابتدای امسال تاکنون ، ۵ هزار و ۳۶۷ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شده که ۲۱ درصد آن مربوط به مانور اخیر بوده است.