مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

برگزاری هرگونه تجمع حراجی در فروشگاه‌ های این استان به دلیل منجر شدن به ازدحام جمعیت ، ممنوع است.