🔺شاخص AQI ۱۷۲

برای حفظ سلامت خود ، تا حد امکان در معرض هوای آزاد قرار نگیرید.