مشاغل گروه ۲

به شرط رعایت پروتکل ها و راهنماهای فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار مجاز به فعالیت میباشد.