🌫 وضعیت هوا در ایستگاه های فیض با ۱۸۰ ، نجف آباد ۱۸۱ ، میرزا طاهر ۱۵۶ ، رهنان۱۶۱ ، کاوه ۱۵۴ ، احمد آباد ۱۸۰ ، استانداری ۱۵۵ و پروین با ۱۶۸ AQl برای عموم ناسالم است. 

 

❌ تا حد امکان ، از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنید.