هوا در ایستگاه سگزی برای عموم ناسالم است و همچنین در ایستگاه مبارکه هوا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس می باشد. /صداوسیما